Uttalande angående måndagens Kalla fakta

Uttalande från Sirius Fotboll angående Kalla fakta-programmet ”Guldkalven” den 16 december 2019 om en tidigare Siriusspelare

Först och främst vill IK Sirius Fotboll djupt beklaga de allvarliga brottsliga handlingar som en tidigare spelare utsatt en ung flicka för. Att flickan blivit utsatt för detta är djupt tragiskt och stötande, och överskuggar allt annat i sammanhanget. Detta kan vi inte nog betona. Sirius välkomnar givetvis också en öppen och saklig dialog om vad idrottsklubbar, inklusive Sirius, kan och bör göra för att undvika händelser som denna.

Måndagens avsnitt av Kalla fakta ger dock en kraftigt missvisande bild av Sirius kännedom om spelarens kontakter med en annan flicka, och vilka möjligheter som fanns att agera på den mycket begränsade information som Sirius då hade fått ta del av.

Sirius har i samband med att Kalla fakta intervjuade ordförande Ove Sjöblom givit Kalla fakta en utförlig bakgrundsbeskrivning av vilken information Sirius hade och hur Sirius agerade utifrån denna information. Kalla fakta har helt bortsett från detta utan i stället valt att framställa en motsatt bild samt driva förutbestämda teser, framför allt om ekonomiska motiv, som inte har någon grund i verkligheten.

I juli 2016 kontaktade en mamma per telefon Sirius dåvarande klubbchef och uppgav att hennes dotter haft kontakt med spelaren i fråga via sociala medier. Hon förklarade att dottern var ung (oklart hur ung men underförstått för ung för spelaren) samt att kontakten var olämplig, och bad Sirius att prata med spelaren om att kontakten skulle upphöra.

Inga ytterligare detaljer framkom varken i detta samtal eller när Sirius senare sökte kontakt med mamman för att följa upp samtalet och be om ytterligare information. Sirius hade trots uppföljande frågor således inga som helst indikationer på att något brott skulle ha begåtts eller att något kunde ha hänt som kunde ligga till grund för en polisanmälan.

Sirius genom tränarna tog omgående ett allvarligt samtal med spelaren. I samtalet bekräftade spelaren kontakter med dottern, men förnekade bestämt att de hade någon relation. Sirius var i samtalet mycket tydliga med att kontakten med dottern skulle upphöra. Spelaren gav i sin tur tydligt uttryck för att han skulle avbryta kontakten. Sirius tog under samtalet även upp, i förebyggande syfte, åldersgränsen för sexuella relationer. Spelaren gav i sin tur tydligt uttryck för att han var fullt införstådd med vad som gällde.

Efter samtalet hade klubbchefen en uppföljande telefonkontakt med mamman och återrapporterade att Sirius nu hade haft samtalet med spelaren. Mamman hörde därefter inte av sig något mer till Sirius. Tränarna följde upp samtalet med spelaren genom att höra runt i spelargruppen om de uppfattat något misstänkt kring spelaren. Inget oroväckande framkom den vägen. Inte heller på annat sätt framkom till Sirius ledning något ytterligare som ingav oro på temat. Sirius hade även kontakter med spelarens ”svenska familj” och bad dem att vara tydliga mot spelaren om vad som gäller vid kontakter och relationer med tjejer. Inte heller därifrån erhölls någon oroväckande information.

Mot bakgrund av den mycket begränsade information Sirius fått del av i mammans samtal med klubbchefen (om kontakter via sociala medier), det allvarliga och tydliga samtal som tränarna höll med spelaren utifrån detta, att inget oroväckande framkommit i övrigt på temat, samt att mamman inte hörde av sig något mer betraktade Sirius ledning händelsen som utagerad. Ingen inblandad hyste någon misstanke om eller oro för att spelaren skulle ha gjort sig skyldig till några brottsliga handlingar mot dottern. Inte heller fanns någon oro för att spelaren i framtiden skulle göra sig skyldig till brottsliga handlingar, vare sig mot dottern eller mot andra.

Utifrån den information som Sirius hade vid den här tidpunkten måste Sirius agerande betraktas som både adekvat och proportionerligt. Den kritik som riktas mot Sirius i programmet är både ogrundad och djupt orättvis, men uppenbart också ett resultat av inkorrekt och ofullständig information om Sirius hantering av händelsen.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch