Äras de som äras bör

Gränslös Fotboll är en stor framgång. Men Sirius Fotboll kaninte ta åt sig hela äran. Förutom de samarbetspartners som gör projektetekonomiskt hållbart så har vi flera samarbetspartner som ger av sin tid och sinkunskap för att ge barn och ungdomar i resursfattiga miljöer en meningsfullfritid.? Så är det, säger Stefan Bärlin som är ansvarig förGränslös Fotboll på Sirius Fotboll. Utan dessa dedicerade människor och ideellaorganisationer skulle det vara mycket svårt att driva projektet framgångsrikt.Ett av delprojekten i Gränslös Fotboll är Ronjabollen där TRIS (tjejers rätt i samhället)är en viktig aktör. Ronjabollen riktar sig till flickor som har och levermed begränsningar hemifrån som hindrar dem att delta i fritidssysslor efterskoltid. När alla är samlade låser man dörren för anhöriga eller andra som kanstöra verksamheten och spelar fotboll i avspänd miljö. Sirius damlag är tränareunder aktiviteterna och TRIS erbjuder samtal för de flickor och tjejer sombehöver samtala med en socionom. Alla som är med i Ronjabollen har en mentorfrån Sirius damlag.? Jag brukar säga att för de här tjejerna handlar det inteom att få tillgång till en meningsfull fritid utan att de överhuvudtaget ska fåen fritid, säger Ronjabollens projektledare Sevana Bergström som tidigare varengagerad i just TRIS. Med Ronjabollen ger vi dem just detta.Fotbollsklubben ProcyonBK och Mittpunkten är bådainvolverade i Nattfotbollen som sakta men säkert utvidgas till fler av Uppsalaområden.? Vi är jätteglada att vi får vara med i Gränslös Fotboll,säger Walter Gonzalez som är fotbollsansvarig i Stenhagenbaserade Procyon BK,som ansvarar för Nattfotbollen i området.Walter berättar att projektet passar väldigt bra med hurProcyon bedriver sin verksamhet och eftersom klubben inte har daglig verksamhetså är Nattfotbollen ett bra tillfälle för de som vill spela mer fotboll.? Stenhagen är en fantastisk plats och Nattfotbollen harhjälpt till att göra den ännu mer fantastisk.Mittpunkten somdriver verksamheterna i både Gottsunda och Gränby är en ideell förening somsyftar till att engagera ungdomar i Uppsala med omnejd.Initiativet till Mittpunkten kom från ungdomarna själva,berättar Mejsam Abdulla som såg till att föreningen bildades. Ungdomarna villemer än att bara spela fotboll. Till exempel att ordna grillkvällar, ordnaTV-spelsturneringar eller rent av arrangera resor.? Vi hoppas att föreningens arbete ska skapa ett förtroendeför ungdomarna och att de på det här sättet kan nå ut till näringslivet ochsamhället på ett bättre sätt, säger Mejsam.? För oss på Fyrisgårdenstartade det med Petter Hansson, berättar Ulrica Backlund,verksamhetsutvecklare och biträdande verksamhetschef på Fyrisgården som ärhuvudansvarigt för Fyrisbollen. Petterarbetar hos oss och när vi diskuterade önskemål från våra ungdomar så föll detsig naturligt – med Petters bakgrund – att vi ska erbjuda fotboll.Ulrica berättar att Fyrisgårdens tanke är att vilken aktivitetsom än erbjuds så ska det göras med kvalitet.? Vi har jobbat så länge med ungdomar med funktionsnedsättningatt vi har lärt oss mycket om vad de vill ha, säger Ulrica. De vill tillhöra envanlig förening och samarbetet med Sirius Fotboll sätter utan tvekan en sådan kvalitetsstämpelpå Fyrisbollen. Med vårt stora kontaktnät når vi dessutom väldigt många. Faktaruta:TRIS står förtjejers rätt i samhället och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideellförening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck, något som främstdrabbar unga kvinnor.Fyrisgården är enideell förening som anordnar fritidsaktiviteter för alla. Verksamhetengrundades redan 1941 och vänder sig till hela Uppsala kommun. Utgångspunktenför verksamheten är att goda möten och stimulerande fritid berikar människor,och att alla människor har något att ge andra. Fyrisgården har en rad olikaverksamheter för människor i alla åldrar, med och utan funktionsnedsättning.FöreningenMittpunkten är en ideell förening för ungdomar i Uppsala med omnejd. Måletär att sysselsätta ungdomar och ge dem möjligheter att utvecklas.Foto: UNT och Peter Bohlin, PEBO-foto

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch